תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה ("התנאים"), לרבות נספחיהם המפורטים להלן, מהווים את ההסכם המלא בין הלקוח או בינך לבין WEBOT ("WEBOT" או "אנחנו"), לגבי השימוש שלך בשירותים שלנו המפורטים בתנאים (התוכנה והשירותים מכונים ביחד "השירות"). אנא קרא תנאים אלה בעיון. המונח "אתה" יכלול גם את העובדים שלך או משתמשים מורשים אחרים במידה הרלוונטית והמותרת במסגרת המנוי שלך לשירות.

הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים של תנאי שירות אלה וכפופים להם:

נספח א: הסכם עיבוד נתונים

במקרה של תנאים סותרים בתנאים ובנספחיהם, התנאים יקבלו עדיפות על הנספחים, למעט בכל עניין הנוגע לעיבוד נתונים אישיים, ובמקרה זה נספח א (הסכם עיבוד נתונים) יקבל עדיפות.

השירות

 1. השירותים שלנו מאפשרים שליחת הודעות בחינם וללא הגבלה דרך אפליקציית WhatsApp (להלן: "וואטסאפ"), הקמת בוט למענה אוטומטי לוואטסאפ, בניית קישורים לוואטסאפ וכו'.

WhatsApp

 1. יש לעשות שימוש בשירותים שלנו אך ורק תחת תנאי השימוש של חברת WhatsApp ואי עמידה בתנאים אלה יכולה להוביל להשבתת חשבון הוואטסאפ לצמיתות.

ניתן לצפות במידע משפטי של WhatsApp בלחיצה על הקישור.

 1. בכל מקרה של השבתת חשבון על ידי חברת WhatsApp והפרת תנאי השימוש על ידי הלקוח, אין WEBOT אחראית בשום צורה לנזקים מכל צורה שעשויים להיגרם לבעל החשבון ו/או לצד ג'.

כצעד מניעתי אנו ממליצים שלא לבצע שליחת הודעות לאנשים שאינם מצפים או רוצים לקבל הודעות.

זכאות

 1. השירות אינו מיועד למשתמשים שהם צרכנים (בהיותו יחיד הפועל בעיקר למטרות שאינן מסחר, עסק או מקצוע) ולכן התחולה של חקיקת הגנת הצרכן אינה נכללת. עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להיכנס להסכם זה ולהשתמש בשירות. אתה מצהיר ומתחייב שכל מידע שאתה מוסר הוא נכון ומדויק וכי אתה בן 18 ומעלה, ובעל כושר מלא להיכנס לתנאים אלה ולציית אליהם.

רישום חשבון

 1. עליך להירשם כדי להשתמש בתכונות מסוימות של השירות. כאשר אתה נרשם, אתה מסכים ל-

(א) לספק מידע מדויק, עדכני ומלא אודותיך כפי שעשוי להתבקש מטפסי רישום בשירות ("נתוני רישום");

(ב) לשמור על האבטחה של כל כניסות, סיסמאות או אישורים אחרים שאתה בוחר או שסופקו לך לשימוש בשירות;

(ג) לשמור ולעדכן באופן מידי את נתוני הרישום, וכל מידע אחר שאתה מספק לנו, ולשמור על כל מידע זה מדויק, עדכני ומלא;

(ד) להודיע לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או כל הפרת אבטחה אחרת על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

.

ניסיון חינם \ הדגמה

 1. אנו עשויים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להציע לך ניסיונות חינם עבור תכונות נבחרות של השירות או תקופת ניסיון מוגבלת בזמן של השירות כולו. לאחר שתסתיים תקופת הניסיון החינמית שלך, היכולת שלך לגשת לשירות תסתיים. WEBOT שומרת לעצמה את הזכות לקבוע אם אתה זכאי לגרסת ניסיון בחינם ולהפסיק כל ניסיון חינם ללא הודעה מוקדמת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

עמלות ותשלום

 1. גישה לתכונות נבחרות של השירות עשויה להינתן לך ללא תשלום. אנו נגבה עמלות עבור תכונות מסוימות, באופן חד פעמי או על בסיס מנוי ("שירותים בתשלום"). WEBOT שומרת לעצמה את הזכות ליישם עמלות או לשנות את העמלות עבור שירותים מסוימים בכל עת על ידי מתן הודעה בשירות או אחרת. כאשר אתה רוכש שירותים בתשלום, אתה מאשר ל-WEBOT או למעבדי התשלומים של צד שלישי שלה לחייב את כרטיס האשראי שזוהה על ידך (שאתה מייצג ומתחייב שאתה מורשה להשתמש בו) את כל העמלות הרלוונטיות לרכישתך, לרבות כל המסים החלים, וכן אתה מסכים שספק התשלומים שלנו יכול לאחסן את פרטי כרטיס האשראי שלך. אם WEBOT לא תקבל תשלום מספק כרטיס האשראי שלך, אתה מסכים לשלם את כל הסכומים המגיעים לפי דרישה ו-WEBOT עשויה להשעות את גישתך לשירותים עד לקבלת תשלום מלא או לסיים את תנאי השירות. כל המכירות הן סופיות ו-WEBOT לא תנפיק החזרים, כולל עבור עמלות חודשיות ששולמו מראש. אם תבחר בתשלום חוזר אוטומטי ומאוחר יותר תחליט לסיים את המנוי שלך, ביטול התשלום הוא באחריותך. WEBOT אינה מחזירה תשלומים אוטומטיים שלא בוטלו בזמן.

הגבלות שימוש

 1. זכותך להשתמש בשירות היא אישית, מוגבלת למטרות העסקיות שלך, בלתי ניתנת להעברה, לא בלעדית, ניתנת לביטול וכפופה לעמידה בתנאים בכל עת, לרבות תשלום בזמן של כל העמלות הרלוונטיות עבור השירותים.

הרישיונות לשירות מבוססים על לקוח השירות, מקור הנתונים, יעד הנתונים והגבלות השימוש. רישיונות עשויים להיות מוגבלים לאדם אחד או לחברה או גישה/שימוש ספציפי לנתונים. ייתכנו הגבלות נוספות על רישיונות שנרכשו והגבלות עשויות להשתנות מעת לעת. אנו ננקוט כל צעד כדי ליידע אותך על שינויים צפויים בזמן. תנאי שימוש ו/או הגבלות מיוחדים ברישיון עשויים להיחתם עם WEBOT באמצעות הסכם ו/או חוזה נפרדים שיעקפו תנאים אלה.

מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, אסור:

א) לגשת, לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע בשירות באמצעות כל אמצעי אוטומטי או כל תהליך ידני לכל מטרה ללא רשותנו המפורשת בכתב;

ב) להפר את ההגבלות בכותרות אי הכללת רובוטים בשירות או לעקוף אמצעים אחרים שננקטו כדי למנוע או להגביל את הגישה לשירות;

ג) לנקוט בכל פעולה שתטיל, או עשויה להטיל, לפי שיקול דעתנו, עומס בלתי סביר או גדול בלתי פרופורציונלי על התשתית שלנו;

ד) קישור לכל חלק מהשירות לכל מטרה ללא רשותנו המפורשת בכתב;

ה) להעתיק או לשלבל כל חלק מהשירות בכל אתר אינטרנט אחר ללא אישורנו מראש ובכתב;

ו) להפר כל חוק או תקנה מקומיים, פרובינציאליים, לאומיים או בינלאומיים החלים.

אנו רשאים בכל עת להשעות או להפסיק את גישתך לשירות אם יש לנו סיבה להאמין שאינך מציית לתנאים או שאתה עושה שימוש לרעה בשירות.

שינויים בשירות

 1. WEBOT שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק ולהגביל, זמנית או לצמיתות, את כל השירות או חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לא אנחנו ולא הספקים או מעניקי הרישיונות שלנו נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, הפסקה או הגבלה של השירות.

קבלני משנה

 1. WEBOT עשויה להעסיק קבלני משנה לביצוע השירות במסגרת התנאים.

תקופה וסיום

 1. חשבונך והמנוי שלך לשירות יישארו בתוקף אלא אם תבטל אותו או אם WEBOT תבטל את חשבונך כפי שנקבע בתנאים אלה. חשבונך והמנוי שלך לשירות עשויים, בהתאם לבחירתך, להיות ניתנים לחידוש אוטומטי או תקפים לתקופה קצובה.

תקופת תנאי השירות לגבי שירותים בתשלום נכנסת לתוקף כאשר קיבלנו תשלום מספק כרטיס האשראי שלך. אם השירות ניתן לך ללא תשלום, תקופת תנאי השירות נכנסת לתוקף עם יצירת רישיון הניסיון ו/או רישום החשבון שלך.

אם המנוי שלך ניתן לחידוש אוטומטי, המנוי שלך לשירות יישאר בתוקף ויתחדש אוטומטית בתום כל תקופת מנוי, אלא אם תבטל את המנוי שלך או שאנחנו נבטל אותו.

אם המנוי שלך נעשה לתקופה קצובה ו/או לא ניתן לחידוש אוטומטי, המנוי שלך יסתיים אוטומטית בתום תקופת המנוי המוסכמת.

סיום המנוי על ידי הלקוח יתבצע בהתראה של כ- 14 ימים מראש והחיוב על אותה התקופה יבוצע באופן יחסי והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

הודעת הלקוח על רצונו לסיים את המנוי תשלח לכתובת  [email protected]


 1. עם סיום או פקיעתו של המנוי שלך, עליך להפסיק לאלתר את השימוש בשירות ולהשמיד כל עותקים ממנו שברשותך.
 2. אם המשך השימוש של הלקוח בשירות עלול לגרום לנזק מהותי ל-WEBOT, קבלני המשנה, שלוחותיה או לקוח אחר של השירות, WEBOT רשאית לחסום או להגביל את גישת הלקוח לשירות, תמיד בתנאי ש-WEBOT תפעיל אמצעים סבירים בנסיבות העניין.
 3. בנוסף, WEBOT זכאית להשעות את המשך השימוש של משתמש בודד בשירות אם המשתמש הבודד מסר מידע לשירות תוך הפרה של החקיקה החלה או השתמש בשירות באופן אחר תוך הפרת התנאים.

משוב

 1. כל חומר, לרבות אך לא רק הערות, הצעות, רעיונות או מידע אחר, המסופק על ידך בצורה של אימייל או הגשות אחרות אלינו (למעט נתוני לקוחות וחומרים אחרים שאתה מפרסם בשירות בהתאם לתנאים אלה) (להלן "משוב"), אינם חסויים ואתה מעניק בזאת לנו ולקבלני המשנה והשותפים שלנו זכות לא בלעדית, נטולת תמלוגים, תמידית, בלתי חוזרת וניתנת לרישיון משנה מלא להשתמש במשוב שלך לכל מטרה ללא פיצוי או ייחוס אליך.

סימני מסחר

 1. WEBOT, סמלי הלוגו של WEBOT וכל שם או סיסמה אחרת של מוצר או שירות הכלולים בשירות הם קניינה הרוחני של WEBOT וספקיה או מעניקי הרישיונות שלה, ואין להעתיקם, לחקותם או להשתמש בהם, כולם או חלקם, ללא אישור מראש ובכתב. כל שאר הסימנים המסחריים, הסימנים המסחריים הרשומים, שמות המוצרים ושמות החברות או הלוגו המוזכרים בשירות הם רכושם של בעליהם בהתאמה. הפניה למוצרים, שירותים, תהליכים או מידע אחר, לפי שם מסחרי, סימן מסחרי, יצרן, ספק או אחר, אינה מהווה או מרמזת על תמיכה, חסות או המלצה על כך מאתנו, או להיפך.
 2. אלא אם תמסור לנו הודעה בכתב אתה מסכים ש-WEBOT רשאית להשתמש בשמך/ים ובלוגו/ים שלך באתר WEBOT, בהודעות לעיתונות, בספרות קידום מכירות ומכירות, בלקוח/ מצגות לקוחות פוטנציאליות, רשימות לקוחות ו/או מצבים דומים אחרים בהתאם לשיטות שיווק טובות.

בעלות וזכויות קניין רוחני

 1. אנו, השותפים שלנו והספקים ומעניקי הרישיונות שלנו הם הבעלים של כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, בשירות ובעל כל השירותים הזמינים בקשר לשירות. למעט זכויות אלו המוענקות במפורש בתנאים אלה, לא ניתנות לך זכויות אחרות, מפורשות או משתמעות. כל העתקה, הפצה או שימוש אחר בשירות או כל שירות או תוכן של צד שלישי, למעט המותר במפורש להלן, אסורים ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות הרלוונטיים.

מידע סודי

 1. אם אנו חולקים איתך מידע שאינו ציבורי אודות השירות, עליך לשמור אותו בסודיות ולהשתמש באמצעי אבטחה סבירים כדי למנוע חשיפה בלתי מורשית של מידע זה או גישה אליו.

מדיניות פרטיות ועיבוד נתונים

 1. WEBOT תעבד נתונים אישיים כ-1) כבקר נתונים; ו-2) מעבד נתונים.
 2. כבקר נתונים, אנו מעבדים מידע אישי אודותיך כאשר אתה נרשם לשירות או כאשר אתה מספק לנו מידע אישי בדרך אחרת בהקשר של תנאים אלה. האיסוף והשימוש שלנו במידע זה, אותו אנו מעבדים כאחראי הנתונים, מתוארים במדיניות הפרטיות, הזמינה בכתובת [email protected]
 3. כמעבד נתונים, אנו מעבדים נתונים אישיים כאלה שסיפקת לנו (לרבות שנאספו או נוצרו באמצעות השימוש בשירות) לצורך מתן השירות. עיבוד זה של נתונים אישיים כפוף להסכם עיבוד הנתונים (נספח א) שנחתם בינך ובינינו בקשר עם ההרשמה שלך לשירות.

נתוני לקוחות

 1. הלקוח, החברות הבנות שלו, השותפים והלקוחות שלו שומרים על כל הזכויות הנוגעות לכל הנתונים, הנתונים האישיים או מידע אחר שהלקוח, או גורם אחר מטעם הלקוח, מספק ל-WEBOT לצורך מתן השירות ("נתוני הלקוח").
 2. אתה תגן ותשפה את WEBOT, חברות הבת, החברות המסונפות שלה, השותפים והמפרסמים של צדדים שלישיים והדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, העובדים, נותני הרישיונות והספקים בהתאמה שלהם מפני ונגד כל עלויות, נזקים, הוצאות והתחייבויות ( לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים מכל תביעה או פעולות של צד שלישי כלשהו המתייחסות להפרה בפועל או לכאורה של זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי על ידי נתוני הלקוח.

ויתור על אחריות

 1. השימוש שלך בשירות, לרבות, השימוש שלך בכל תוכן הנגיש באמצעות השירות והאינטראקציות וההתנהלות שלך עם משתמשי השירות כלשהם, הוא על אחריותך הבלעדית. WEBOT אינה מתחייבת לשימוש או תפעול רצוף בשירות או לגישה שלך לתוכן כלשהו. שום ייעוץ או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, שיתקבלו על ידך מהשירות לא ייצור כל אחריות לגבי WEBOT שלא צוינה במפורש בתנאים אלה.

עם זאת, WEBOT מתחייבת כי תבצע את התחייבויותיה בצורה מקצועית והשירות יבוצע בהתאם לשיטות המופעלות בדרך כלל על ידי ספק שירות בעל מוניטין.

הגבלת אחריות

 1. אף אחד מהצדדים, הספקים או מעניקי הרישיונות שלו לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (גם אם WEBOT או כל ספק או נותן רישיון קיבל הודעה על האפשרות של נזקים אלה), הנובעים או קשורים לגישה שלך או לשימוש בו, או חוסר יכולתך לגשת או להשתמש בשירות או בתוכן כלשהו. החבות הכוללת המקסימלית של WEBOT כלפי הצד השני וספקיו ומעניקי הרישיונות שלו לכל תביעות לפי תנאים אלה או אחרת ביחס לשירות, בין בחוזה, בנזיקין או אחרת, מוגבלת ל-500 ₪.

כל מגבלות אחריות לפי סעיף 23 זה לא יחולו במקרה של מוות, פציעה, נזק לרכוש צד שלישי, אחריות בהתאם לסעיף 16 או במקרה של התנהגות מכוונת או רשלנות חמורה.

הסכמה לתקשורת אלקטרונית

 1. על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לקבל מאיתנו תקשורת אלקטרונית. הודעות אלה עשויות לכלול הודעות על חשבונך ומידע הנוגע לשירות או הקשור אליו.

חוק חל ויישוב סכסוכים

 1. תנאים אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל. כל מחלוקת או טענה הנובעת או קשורה לחוזה זה, או להפרתו, לסיומו או לתוקפו, יוכרעו סופית בבוררות בהתאם לכללי הבוררות של הפדרציה של לשכות המסחר הישראליות. מקום מושבה של הבוררות יהיה חיפה, ישראל. מספר הבוררים יהיה אחד.

תנאים אחרים

 1. אי הפעולה שלנו בנסיבות מסוימות אינה מוותרת על יכולתנו לפעול ביחס לאותם נסיבות או נסיבות דומות. כל הוראה בתנאים אלה שתימצא כפסולה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה תינתק מתנאים אלה, ושאר ההוראות של תנאים אלה ימשיכו להיות בתוקף. כותרות הסעיפים והכותרות בתנאים אלה מיועדות לנוחות בלבד ואין להן השפעה משפטית או חוזית. כל הוראה בתנאים אלה שמטבעה אמורה לשרוד את סיום הרישיון שלך לגשת לשירות או כל סיום של תנאים אלה (כולל, ללא הגבלה, הוראות המסדירות שיפוי, הגבלות על אחריות, ויתור אחריות ובעלות על קניין רוחני) ימשיך להישאר בתוקף לאחר כל סיום כאמור. WEBOT עשויה לשנות את תוכנו של תנאים אלה, בכפוף לפרסום הודעה על שינוי בדף האינטרנט שלה.

שאלות ומידע ליצירת קשר

 1. אם יש לך שאלות או חששות לגבי השירות, או תנאים אלה, תוכל ליצור קשר עם WEBOT בכתובת [email protected]

 

אישור המשתמש

הנני מסכים לתנאי השימוש

נספח א הסכם עיבוד נתונים

אופי ומטרת העיבוד

הסכם עיבוד נתונים זה (להלן: "הסכם") הוא נספח ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השירות בין הלקוח או בינך לבין WEBOT, לגבי השימוש בשירותים שלנו.

אספקת השירות המוסכם עשויה לכלול עיבוד נתונים אישיים על ידי WEBOT וקבלני המשנה שלה, מטעם הלקוח, במסגרת המתוארת בתנאי השירות. מטרת ההסכם היא לקבוע את התנאים וההגבלות המסדירים עיבוד כזה על ידי WEBOT בשם הלקוח בהתאם לדרישות שנקבעו על ידי תקנת הגנת המידע הכללית והגנת מידע רלוונטית אחרת.

WEBOT רשאית לעבד נתונים אישיים אך ורק במידה הדרושה לאספקת השירותים המפורטים בתנאי השירות, ואינה רשאית לעבד או להשתמש בנתונים אישיים בדרך אחרת למטרות אחרות מאלה המפורטות בהסכם זה או לפי הוראת הלקוח באופן סביר. כאשר הוראות אלו תואמות את תנאי התנאים וההגבלות. הסכם זה יקבל עדיפות על פני הוראות סותרות הנוגעות לעיבוד נתונים אישיים בהסכם, אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם זה.

הצדדים מאשרים ומסכימים כי הלקוח מתקשר בהסכם זה בשמו ובשם החברות המסונפות לו המשתמשות בשירותים כהגדרתם בתנאי השירות (להלן: "השותפים"), ובכך קובע הסכם נפרד בין WEBOT לבין כל אחד מהשותפים. שותפים בכפוף לתנאי הסכם זה. הלקוח והשותפים מכונים במשותף "הלקוח". WEBOT נכנסת להסכם זה בשמה ובשם חברות קבוצת WEBOT המעורבות בעיבוד נתונים אישיים על פי הסכם זה ותנאי השירות.

כל ההפניות ל"נתונים אישיים", "עיבוד", "נושא מידע" ומונחים אחרים המוגדרים בתקנה הכללית להגנה ושאינם מוגדרים במפורש כאן יהיו בעלי אותה משמעות בהסכם זה.

במקרה שלפי תנאי השירות יוסכם ששירות מבוסס ענן יסופק על ידי ספק צד שלישי (Amazon Web Services, Microsoft, Google או אחר), הצדדים מאשרים שכל מידע אישי שיעובר במסגרת שירות הענן יהיו כפופים באופן בלעדי לתנאים וההגבלות של שירות הענן כפי שנקבע ומתוקן מעת לעת על ידי ספק שירותי הענן.

תקופת הסכם זה וסיומו

הסכם זה ייכנס לתוקף עם תנאי השירות ויישאר בתוקף במהלך תוקפם של תנאי השירות ולאחר מכן כל עוד דרוש להשלמת העיבוד המוסכם של נתונים אישיים.

עיבוד הנתונים האישיים שלך

למען הבהירות, יצוין כי ביחס לנתונים האישיים המעובדים במסגרת הסכם זה, WEBOT פועלת כמעבד נתונים או מעבד נתונים שני (מה שמכונה מעבד משנה) והלקוח משמש כבקר נתונים או נתונים ראשונים.

סוגי הנתונים האישיים והקטגוריות של נושאי נתונים עשויים לכלול את הדברים הבאים:

קטגוריות של נושאי מידע

הנתונים האישיים יעסקו בקטגוריות הבאות של נושאי מידע:

 • נושאי מידע שעליהם WEBOT אוספת נתונים אישיים במתן השירותים; ו/או
 • נושאי מידע שעליהם מועברים נתונים אישיים (כולל ניתנת גישה אליהם) ל-WEBOT בקשר לשירותים על ידי, בהוראת הלקוח או בשמו.

נושאי נתונים אלה עשויים לכלול אנשים:

(א) שאליהם הופנה או יופנה פרסום מקוון;

(ב) שביקרו באתרים, פלטפורמות, שירותים או אפליקציות שלגביהם WEBOT מספקת את השירותים;

(ג) שהם לקוחות או משתמשים (לרבות של לקוחות פוטנציאליים או של משתמשים) של הלקוח או הלקוחות של הלקוח.

סוגי נתונים אישיים

 • מזהים מקוונים, כגון מזהה עוגיות, כתובות פרוטוקול אינטרנט ומזהה מכשירים; נתוני מיקום מדויקים; מזהה לקוחות;
 • פרטי התקשרות, כגון שמות, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכתובות;
 • נתונים הנוגעים לאנשים שסופקו ל-WEBOT באמצעות השירותים על ידי (או בהוראת) הלקוח, לרבות ליצירה ולשתף פעולה בדוחות, גרפים ותרשימים;
 • נתוני אירועים ונתוני CRM הקשורים לאנשים שסופקו ל-WEBOT באמצעות השירותים על ידי (או בהוראת) הלקוח, כגון נתונים על נושאי נתונים והפעולות שהם נוקטים באתרים, אפליקציות, שירותים או אפליקציות ספציפיים או ביחס אליהם.
 • פרטים פיננסיים ועסקאות כגון הנהלת חשבונות, מכירות, הזמנות, חשבוניות, תשלומים ופריטים שנרכשו.
 • נתונים אישיים אחרים שנמסרו לשירותים על ידי (או בהוראת) הלקוח במסגרת תנאי השירות.

הסכם זה עם תנאי השירות מהווה את ההנחיות שלפיהן כל מידע כאמור מעובד לפי תאריך ההתקשרות להסכם זה.

אחריות הלקוח

הלקוח הוא הבעלים של הנתונים האישיים שלו והוא אחראי לדיוק, חוקיות, שלמות ואמינות התוכן של נתונים אישיים אלה. הלקוח יעבד, בשימוש שלו בשירותים, נתונים אישיים בהתאם לדרישות של חקיקת הגנת המידע החלה.

סודיות ואבטחה

 1. WEBOT תבטיח שכל האנשים המורשים לעבד את הנתונים האישיים של הלקוח יהיו מחויבים בחובת סודיות ביחס לנתונים אישיים אלה, ומעבדת נתונים אישיים אלה רק לפי הנחיות מהלקוח.
 2. WEBOT יישמה אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים על מנת להבטיח רמת אבטחה המתאימה לסיכון שבעיבוד, תוך התחשבות בחדשנות, בעלויות היישום, ובאופי, היקף, הקשר ומטרות העיבוד. זה יכלול לפחות אמצעים ל:

א) ליישם ולתחזק אמצעים טכניים וארגוניים לשמירה על סודיות, שלמות, זמינות וחוסן של מערכות ושירותים המעבדים נתונים אישיים;

ב) לשחזר את הזמינות והגישה לנתונים אישיים בזמן במקרה של אירוע;

ג) לבדוק ולהעריך באופן קבוע את האפקטיביות של אמצעים טכניים וארגוניים להבטחת אבטחת העיבוד;

ד) לעשות בדוי ו/או להצפין נתונים אישיים (אם וככל שהוסכמה לכך באופן ספציפי על ידי WEBOT).

 1. לפי דרישה של רשות הפיקוח, WEBOT תשתף פעולה עם רשות הפיקוח בביצוע משימותיה ותציית להחלטות הרשות המפקחת על אמצעי אבטחה הנדרשים. אם וככל שהלקוח או הרשות המפקחת ינחה את WEBOT לבצע כל אמצעי, פעילות או פעולה מחוץ לתחום השירותים המוסכמים על פי תנאי השירות, אזי הוראה כזו תיחשב כבקשה לשירותים נוספים בהתאם לתנאים. שירות ועמלות נוספות עשויות לחול.

שמירת הנתונים שלך

ל- WEBOT אין חובה לאחסן ו- WEBOT לא תאחסן אף אחד מהנתונים שלך לאחר סיום חשבונך ו/או המנוי שלך לשירות. WEBOT תמחק את כל הנתונים האישיים הקשורים אליך לאחר סיום אספקת השירותים הנוגעים לעיבוד ותמחק עותקים קיימים אלא אם החקיקה החלה מחייבת אחסון של הנתונים האישיים.

ביקורת

 1. WEBOT תעמיד לרשות הלקוח את כל המידע הדרוש על מנת להוכיח עמידה בהתחייבויות שנקבעו בהסכם זה על פי בקשת הלקוח.
 2. הלקוח או מבקר המורשה על ידי הלקוח (עם זאת, לא מתחרה של WEBOT) זכאי לבקר את הפעילויות על פי הסכם. הצדדים יסכימו על מועד הביקורת ופרטים נוספים מבעוד מועד ולכל המאוחר 30 יום לפני הבדיקה. הביקורת תתבצע באופן שאינו פוגע בהתחייבויות של WEBOT או קבלני המשנה שלה ביחס לצדדים שלישיים. על נציגי הלקוח והמבקר לחתום על התחייבויות סודיות. הלקוח יהיה אחראי להוצאות שלו ושל WEBOT שנגרמו כתוצאה מהביקורת.
 3. WEBOT עשויה גם לספק ללקוח דוח ביקורת מאת מבקר צד שלישי (ייתכן שיחולו תשלום נפרד).

נזקים

WEBOT תפצה את הלקוח בגין נזקים שנגרמו ללקוח כתוצאה מתקלה או רשלנות של WEBOT, או על ידי קבלן משנה של WEBOT, בעיבוד נתונים אישיים תוך הפרה של תנאי השירות או הסכם זה, לרבות בגין תביעות. על ידי נושאי מידע או רשות מפקחת נגד הלקוח שנגרמה ישירות מהפרה של WEBOT של הסכם זה.

אחריות הצדדים (לרבות חברות הקבוצה שלהם) לנזקים במסגרת ההסכם תהיה מוגבלת בהיקפה ולכפל הסכומים המקסימליים הקבועים בתנאי השירות, למעט כאשר מגבלות אחריות אסורות במפורש על פי החקיקה החלה או שהן בדרך אחרת, לא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה. לשם הבהרה, נזקים עקיפים אינם נכללים.